دپارتمان زبان انگلیسیما به زبان آموزان دپارتمان های خود افتخار می کنیم

دوره :خودآموز زبان انگلیسی سطح 1

30 ساعت

239000 تومان

انتخاب کنید

دوره :خودآموز زبان انگلیسی سطح 2

30 ساعت

239000 تومان

انتخاب کنید

دوره :خودآموز زبان انگلیسی سطح 3

30 ساعت

239000 تومان

انتخاب کنید

دوره:دوره کامل زبان کنکور سراسری

50 ساعت

499000 تومان

انتخاب کنید

دوره :واژگان طلایی

25 ساعت

245000 تومان

انتخاب کنید

دوره:دوره جامع خود آموز زبان انگلیسی

90 ساعت

650000 تومان

انتخاب کنید